کادر مدیریت میهن چت

» تیم مدیران چت روم میهن چت

نماد کاربرینام کاربریسمت کاربری
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استArame_Delمدیر کل چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استUNKNOWNمعاون کل چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استsupportپشتیبانی چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استSharareچت مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استCHATMASTERچت مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استpolice_roomچت مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استsecretفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استαℓιяєzααفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استGoltAفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استPrincecفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استAsemanفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استNinJaفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استSaDaFفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استHUNTERفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png است-╗۳V3R3ST┼-فول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استДlσиε ωσlƒفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png است♥QueeNفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استAyda Joonفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استAnselفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استKelaraفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png است.adib.فول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استinvisibleفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استElhamiفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استmihanchatفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استShima.فول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استMagicalفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-admin.png استMysteriousفول مستر چت روم
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-moderator.png استMahsaaaمستر اتاق
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-moderator.png استstormمستر اتاق
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-moderator.png استsarvarمستر اتاق
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-moderator.png استNimdaمستر اتاق
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن icon-moderator.png استLAVENDERمستر اتاق

مسترها از بین عضو های چت انتخاب می شوند و فعالیت و رفتار آنها زیر نظر گرفته می شود.

special thanks to arame del

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *